انواع پله رو های مدل HD

Dolly & Fold Dolly

توضیحات

این نوع پله پیما علاوه بر داشتن کلیه تجهیزات نوع Fold ،به پایه کمکی چرخ دار تاشو دستگاه مجهز بوده و همچنین دارای سیستم بالابر بوده تا علاوه بر حمل و نقل محموله های سنگین و حجیم، انتقال بار و محموله از روی صفحه نگهدارنده به راحتی توسط بالابر ارتفاعی در سطح معین و قابل تنظیم قرار گرفته و بار به کامیون و یا محل قفسه در انبار و یا جایگاه استقرار انتقال و قرار گیرد.

 

مشخصات Dolly & Fold Dolly

 
FOLD DOLLYDOLLYمشخصات فنی
45 kg41 kg44 kg40 kgوزن با باتریوزن بدون باتری
200 kg: approx. 220 steps
250 kg: approx. 190 steps
330 kg: approx. 120 steps
200 kg: approx. 220 steps
250 kg: approx. 190 steps
330 kg: approx. 120 steps
محدودیت در هر مرحله
(بسته به وزن بار)
approx. 6 steps / minapprox. 10 steps / minapprox. 6 steps / minapprox. 10 steps / minسرعت پیمایش I
سرعت پیمایش II
530 x 183 mm530 x 183 mmابعاد صفحه نگهدارنده
Fold

توضیحات

در مدل fold  از دسته های تاشو به منظور تعادل و استحکام بیشتر در زمان حمل و یا استقرار در مکان استفاده شده که به راحتی به دستگاه LIFTKAR HD  اضافه و یا کم میگردد.
اضافه شدن دسته تاشو علاوه بر حفظ تعادل و استحکام در ایستایی دستگاه از واژگونی یا غلطیدن در مسیرهای ناهموار نیز جلوگیری می نماید.

 

مشخصات Fold

 
Foldمشخصات فنی

39 kg
35 kg

وزن با باتری
وزن بدون باتری
200 kg: approx. 220 steps
250 kg: approx. 190 steps
330 kg: approx. 120 steps
محدودیت در هر مرحله
(بسته به وزن بار)
approx. 6 steps / minapprox. 10 steps / minسرعت پیمایش I
سرعت پیمایش II
530 x 183 mmابعاد صفحه نگهدارنده
hdUniversal

توضیحاتhd

پله پیمای HD Universal با طراحی و فن آوری به روز برای حمل و نقل و پیمایش پله ها در جهت صعودی و یا نزولی محموله های حجیم و سنگین طراحی و اجرا گردیده این پله پیما با توجه به نوع طراحی و استراکچر بدنه، پیمایش پله ها و یا چرخش در پاگرد و پله های مارپیچ را با کمک یکنفر که آن را هدایت می کند اجرایی و عملی می گرداند.

 

 

مشخصات Universal

UNIVERSALمشخصات فنی
38 kg
34 kg
وزن با باتری
وزن بدون باتری
200 kg: approx. 220 steps
250 kg: approx. 190 steps
330 kg: approx. 120 steps
محدودیت در هر مرحله
(بسته به وزن بار)
approx. 6 steps / min
approx. 10 steps / min
سرعت پیمایش I
سرعت پیمایش II
530 x 183 mmابعاد صفحه نگهدارنده