اولین و اساسی ترین قدم برای نصب پارکینگ مکانیزه نقشه کشی و محاسبات پارکینگ براساس نیازها و پارامترهای فنی یک زمین و یا ساختمان است. عدم رعایت اصول محاسبات و نقشه کشی موجب افزایش هزینه های ناشی از انتخاب نامناسب و دوباره کاری ها و یا عدم قابلیت نصب قطعات مورد نظر به دلیل تخصیص فضای نامناسب به پارکینگ و کاهش دقت درنصب پارکینگ مکانیزه خواهد بود. محاسبات شامل دو بخش محاسبات آنالیز ترافیک و محاسبات قطعات است.

مواردی که در پروسه طراحی و محاسبات انجام میگیرد عبارتند از:

  • بررسی و مطالعه طراحی های معماری ساختمان و یا زمین مورد نظر
  • تحلیل و آنالیز ترافیک پارکینگ و دریافت خروجیهای مورد نظر با در نظر گرفتن محدودیتهای ابعادی
  • طراحی و نقشه کشی با نرم افزارهای پیشرفته
  • امکان سنجی نیازهای ترافیکی و نیازهای شخصی با در نظر گرفتن هزینه ها
  • تعیین مشخصات فنی بر اساس امکانات موجود و نیازها
  • تعیین نقشه های اجرایی در زمین و یا ساختمان بر اساس سازه موجود