پروژه های انجام شده شرکت پارکینگ سازان پارسیان

1- پارکینگ نیمه مکانیزه انفرادی

2-پارکینگ نیمه مکانیزه پازلی

3-پارکینگ نیمه مکانیزه روتاری (چرخ و فلکی)

پارکینگ تمام مکانیزه

1- پارکینگ برجی ساده

2- پارکینگ مکانیزه پلتفرم(دالی)

3- پارکینگ مکانیزه استکر

انبار مکانیزه

درب دولت صنعتی

تصاویر کارگاه پارکینگ سازان