ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ برجی سه بعدی Multi-Floor type – PMT

این سیستم نوآوری در مکانیزم حرکت سه بعدی که اجازه عملیات همزمان در محورهای x.y.z را می دهد. با بکارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی سیستم الکترونیکی، در رابطه با تثبیت موقعیت و ورود و خروج خودرو.

ویژگی ها:

  1. دارا بودن کلیه ویژگی های برجی(پالتی یا شانه ای
  2. استفاده از استراکچر فلزی یا بتنی
  3. مناسب برای پارکینگ هایی با مقیاس بزرگ
  4. تعدد درگاههای ورود و خروج وکاهش زمان پارک و بازیابی
  5. صرفه جویی در زمان و انرژی با استفاده از سامانه الکترونیکی

جدول مشخصات

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ برجی سه بعدی Multi-Floor type - PMT
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ برجی سه بعدی Multi-Floor type - PMT