ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭼﺮﺧﺸﯽ Rotary type – PRP

این سیستم دارای مکانیزم چرخشی است ، که کلیه خودروها را در حول محورعمودی می چرخاند و پارک یا بازیابی خودرو در بخش تهتانی (کف زمین) انجام میپذیرد

ویژگی ها:

سطح اشغال کم حدود34~40 متر مربع با قابلیت تامین حداکثر 16 عدد پارکینگ
قابلیت جابجایی پارکینگ از محل نصب شده به مکانی دیگر در صورت نیاز کاربری آسان (مد بهره برداری دستی، اتوماتیک و یا با استفاده از کارت اختصاصی ) قابلیت استفاده سیستم در محیط های باز و بسته

جدول مشخصات

Rotary type – PRP